คิดดีไอดอล » Young Guide นักสื่อสารชุมชนสร้างพลเมืองตื่นรู้

Young Guide นักสื่อสารชุมชนสร้างพลเมืองตื่นรู้

26 พฤษภาคม 2017
3598   0

Young Guide นักสื่อสารชุมชนสร้างพลเมืองตื่นรู้

          กลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดเวทีเชิงปฏิบัติการสร้างนักสื่อสารนักสื่อสารสร้างสรรค์ชุมชน Young Guide สร้างพลเมืองตื่นรู้เท่าทันสื่อ และเจ้าบ้านที่ดี ในพื้นที่บ้านสังกาอู้ และบ้านทุ่งหยีเพ็งตำบลเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ โดยได้เลือกตัวแทนเยาวชนจากพื้นที่บ้านสังกาอู้และทุ่งหยีเพ็ง จำนวน 25 คน พร้อมนักวิชาการ สื่อมวลชน และพี่เลี้ยง จำนวน 15คน จากเครือข่าย KIDDEE IDOL นักศึกษานิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงผลิตสื่อสารคดีสร้างสรรค์ในชุมชนร่วมกับน้องๆในชุมชน

          Young Guide นักสื่อสารสร้างสรรค์สร้างสุขภาวะชุมชน เพื่อสร้างพลเมืองเด็กตื่นรู้ เท่าทันสื่อ สร้างเจ้าบ้านที่ดี ของ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”       กับการสร้างแกนนำของพื้นที่บ้านสังกาอู้ และบ้านทุ่งหยีเพ็ง ของเด็กและเยาวชนในอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์สื่อ จากสภาวการณ์ของเด็กในเรื่องการเสพสื่อนั้น เป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มปัญหาของเด็กและเยาวชนที่กำลังเป็นโรค “เสพสื่อ เสพกระแส” อย่างชัดเจนและรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทุกเวลา ทุกที่ ทุกวินาที และทุกช่วงวัย

          นายฮาริส มาศชาย หัวหน้ากลุ่มละครมาหยา ได้กล่าวถึง Young Guide นักสื่อสารสร้างสรรค์สร้างสุขภาวะชุมชน ได้มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้จากเวทีประชุมทำความเข้าใจในพื้นที่ เพื่อร่วมกันมองปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ผ่านการผลิตสื่อด้วยเด็กและเยาวชน ซึ่งจากแนวคิด ของกระบวนทัศน์ใหม่สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ตามเครือข่ายความร่วมมือการปฏิรูปการเรียนรู้ ให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ที่ริเริ่มในปี 2558 โดย 3 คณะกรรมาธิการร่วมของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อันประกอบด้วยคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา ได้ร่วมกับ สสส. และเครือข่ายภาคสื่อสารมวลชน นักวิชาการ นักการศึกษา ศิลปินศิลปวัฒนธรรม ภาคประชาชน ถึงแนวคิด หลักการของพลเมืองตื่นรู้ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม จึงได้เกิด Young Guide นักสื่อสารสร้างสรรค์สร้างสุขภาวะชุมชน และภาคใต้ได้เลือกพื้นที่บ้านสังกาอู้ และบ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

          กระบวนการจัดการเรียนรู้การสร้างพลเมืองตื่นรู้ ในครั้งนี้ น้องๆได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง จากอาจารย์ยุทธนา กาเด็ม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปพร้อมกับการปลุกพลัง Active Citizen สร้างพลเมืองเด็ก มองปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ โดยผู้ใหญ่บ้านสังกาอู้ นายนิรันดร์ หาญทะเล เป็นผู้เล่าเรื่อง การสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียล จากดีแทคเน็ตอาสา การเขียนข่าวเชิงสารคดี โดยคุณรุ่งทิพย์ จันทร์คง การสร้างถังข่าว ผ่านการทดลองการรายงานข่าวใช้เครื่องมือใน SMART PHONE พร้อมลงพื้นที่ในการถ่ายทำและการผลิตสื่อผ่านสารคดี และเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตและถ่ายทำ จากกลุ่มละครมาหยา      

          อาจารย์ยุพิน หะสัน อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทีมวิชาการกล่าวถึง Young Guide นักสื่อสารสร้างสรรค์สร้างสุขภาวะชุมชน ได้กล่าว เด็กๆได้มีแนวคิดในการเล่าเรื่องราวของชุมชนตนเองผ่านเรื่องราวสารคดี 4เรื่องราว ได้แก่ เรื่องภาษาอูรักลาโวยจ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่นำเสนอเรื่องราวของภาษาที่กำลังจะเลื่อนลางหายไป โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น เรื่องทะเลปูน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงมุมมองของการทำมาหากินที่ยากขึ้น เนื่องจากเรือที่บรรทุกปูนที่เป็นภัยเงียบที่เด็กๆเห็นแล้วต้องการสะท้อนมุมมองผ่านสื่อสารคดีในครั้งนี้ เรื่องปูก้ามดาบ เป็นเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอมุมมองของดัชนีของปูก้ามดาบในพื้นที่บ้านทุ่งหยีเพ็งถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ต้องรักษา และเรื่องรอยแพ ที่กล่าวถึงความเจริญที่กำลังจะเข้ามาในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จุดเปลี่ยนเรื่องของการคมมาคมการเดินทางข้ามฝากระหว่างฝั่ง จุดนี้จึงเป็นการสะท้อนถึงปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการรับรู้จากมุมมองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่บ้านสังกาอู้ และบ้านทุ่งหยีเพ็ง ผ่านสื่อสารคดีที่เด็กๆได้ช่วยกันสะท้อนและนำเสนอมุมมองในครั้งนี้

          เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2560 ได้มีการจัดเวทีเสวนาเวทีเสวนานำเสนอสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ พร้อมปลุกพลัง Active Citizen สร้างพลเมืองเด็ก โดยมี นายกิตติ อินทรกุล (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่) นายตรีธวัช รักษ์เมือง (นายอำเภอเกาะลันตา) นายดนัย หวังบุญชัย (ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมฯ สสส.)  นายชัยณรงค์ ช่างเรือ (ผู้อำนวยการโรงเรียนลันตาราช)  นางเรวดี ไหวพริบ (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังกาอู้)  คุณรุ่งทิพย์ จันทร์คง (ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่)  และคุณไรนา บิลหมัด (ดีแทคเน็ตอาสา) ร่วมเวทีเสวนาโดยมีเยาวชนในพื้นที่เป็นผู้ถามคำถามในครั้งนี้

          นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่  ได้กล่าวถึงมุมมองของการขับเคลื่อนพลังเด็กและเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองที่ดีว่า สถานการณ์ในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องของพลังสื่อที่สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทั้งจากตนเองในฐานที่เป็นผู้ใช้สื่อ เราจึงต้องมีความเท่าทันสื่อ และในขณะเดียวกันเราเองก็สามารถเป็นผู้สื่อสาร คำว่า พลเมืองก็จะเกิดเพราะถ้าหากเราใช้สื่อสื่อสารที่ดี เรื่องดีๆก็จะเกิดขึ้นได้เช่นกัน

          นางสาวพัชราภา ประโมงกิจ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สมาชิกในทีมที่ผลิตสารคดี เรื่องทะเลปูน ได้กล่าวว่า รู้สึกแปลกใจกับเรื่องราวที่ตนเองและเพื่อนสมาชิกในทีม ได้นำเสนอถึงสถานการณ์ปัญหาในชุมชนบ้านสังกาอู้  ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวในชุมชน แต่เราไม่เคยหยิบหยกมาพูดถึง ทำให้มองลึกถึงผลกระทบที่ตามมาหลายด้านต่อชุมชน ทั้งอาชีพ เศรษฐกิจ สภาพการเป็นอยู่สิ่งนี้ คือส่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างตอนที่ลงพื้นที่ผลิตสารคดีและได้สอบถามชาวบ้านบ้านสังกาอู้ ที่เป็นภัยเงียบต่อพื้นที่ ตนเองรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพราะได้รับความรู้พร้อมสาระ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อสารคดี ผ่าน SMAT PHONE การใช้สื่ออย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ เข้าใจถึง สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ที่เราสามารถใช้สื่อในการสร้างพลังจากการสื่อสารในครั้งนี้ ได้อย่างมีพลังผ่านโซเชียลมีเดีย ที่เราใช้อยู่แต่ใช้อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

          นางสาว Sokchea Heng นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากประเทศกัมพูชา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อโครงการว่า รู้สึกประทับใจที่ได้เป็นพี่เลี้ยงโครงการ เพราะได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของน้องๆ ทุ่งหยีเพ็งและสังกาอู้ โดยเฉพาะได้ลงมือในการเป็นพี่เลี้ยงสอนน้องๆชาวอุรักลาโวยจ พร้อมเรียนรู้สัมผัสกับชุมชนและได้ฝึกฝนการคิดสร้างสรรค์และผลิตสื่อสารคดีเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนในเกาะลันตา โดยตนเองมองว่า สื่อ มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคม หากนำมาใช้ให้ถูกทางก็จะเกิดเป็นการพัฒนาสังคมหรือชุมชนได้

          Young Guide นักสื่อสารสร้างสรรค์สร้างสุขภาวะชุมชน จึงจะเป็นการสร้าง “นักสื่อสารสร้างสรรค์” (creative communicator) ที่สื่อสารกับโลกได้อย่างมีพลัง ผ่าน “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (change agent) เป็น “พลเมืองผู้ตื่นรู้” (active citizen) ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครๆ หลายคนในสังคมได้ ทั้งนี้สามารถติดตามผลงานสารคดีและเรื่องราวของนักสื่อสารสร้างสรรค์ Young Guide ได้ทางแฟนเพจ Kiddeeidol