แหลงใต้บายใจกับ บก.กิ๊บ » กระบี่-บุหรี่ยักษ์ นิทานสื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัยเกาะแห่งการอ่าน โดยกลุ่มละครมาหยา

กระบี่-บุหรี่ยักษ์ นิทานสื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัยเกาะแห่งการอ่าน โดยกลุ่มละครมาหยา

8 ธันวาคม 2016
1587   0

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 กลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่4314 โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมสื่อนิทานเด็กเล็กของโครงการเกาะแห่งการอ่าน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะจำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดบ้านเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เพื่อสร้างลักษณะนิสัยให้เด็กรักการอ่าน เห็นความสำคัญของการอ่าน โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย

กลุ่มละครมาหยา ได้นำนิทาน เรื่องบุหรี่ยักษ์ เพื่อเล่าเรื่องราวภายใต้สภาพปัญหาที่ท้าทายในปัจจุบัน ของคนชุมชนในเกาะถึงปัจจัยเสี่ยงเรื่องบุหรี่ ที่มีผลต่อสุขภาพทั้งผู้สูบและคนรอบข้าง ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องมีการสื่อสารเเละเพิ่มช่องทางผ่านการรับรู้และป้องกันในเด็กผ่านนิทานบุหรี่ยักษ์ เพื่อติดอาวุธทางปัญญาผ่านนิทานสร้างสุขภาวะในเด็กปฐมวัย เพราะเด็กในวัยนี้ถือเป็นวัยแห่งการเริ่มต้นชีวิต มีครอบครัวเป็นต้นแบบสำคัญ เด็กวัยนี้เรียนรู้ในระดับจิตใต้สำนึกผ่านอายตนะหก (ตา-หู-จมูก-ลิ้น-กาย-ใจ) บุคคลใกล้ชิดที่มีพฤติกรรมเสพบุหรี่ จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบุหรี่เป็นเรื่องธรรมดา

การใช้นิทานเป็นสื่อ นอกเหนือจะเสริมให้เด็กรักและผูกพันในการอ่านแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังทักษะสมองบ่มเพาะเด็กไทยในยุค 4.0 พร้อมสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาความฉลาดคิดทางสมองพร้อมทั้งส่งเสริมทักษะ EF : Executive Function ในการกำกับการคิด การรู้สึก และการกระทำไปสู่เป้าหมาย กับนิทานสร้างสุขภาวะในเรื่อง บุหรี่ยักษ์ ที่เป็นมากกว่านิทานเพื่อความสนุกและบันเทิง แต่แฝงไปด้วยสาระที่สามารถสื่อสารผ่านเด็กสู่ครอบครัวได้อย่างดี

นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ ประธานโครงการเกาะแห่งการอ่าน เล่าว่า “เด็กๆให้ความสนใจมาก เมื่อรู้ว่ามีพี่ๆจากกลุ่มละครมาหยามาเล่านิทานให้ฟัง แต่ก่อนที่จะเล่านิทาน พี่ๆลองสอบถามถึงว่า ใครรู้จักบุหรี่บ้าง เกือบทุกคนรู้จัก แล้วถามต่อไปอีกว่า แล้วน้องๆรู้จักได้อย่างไร ต่างมีคำตอบที่น้องได้สังเกตเห็น เช่น จากพ่อ จากพี่ ส่วนใหญ่เห็นจากพฤติกรรมคนรอบข้าง จึงคิดว่านิทานเรื่องบุหรี่ยักษ์ เป็นนิทานที่น้องๆต่างให้ความสนใจเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อเด็กในวัยแห่งการรับรู้ เลียนแบบ และจดจำพฤติกรรมจากผู้ใหญ่ นิทานบุหรี่ยักษ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัยได้อย่างดี ”

นอกเหนือจากการเล่านิทานเรื่องบุหรี่ยักษ์ให้เด็กฟังแล้ว ที่ผ่านมาทางกลุ่มละครมาหยา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกาสร้างสรรค์และการใช้สื่อให้กับครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะศรีบอยา รวมไปถึงครูและอาสาสมัคร อสม.ในตำบล กว่า 60คน และได้มีการนำสื่อมาใช้ควบคู่กับการส่งเสริมการอ่านผ่านนิทานสร้างสรรค์ที่ทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านได้สนับสนุนชุดนิทานถึงเวลาที่ต้องสร้างภูมิและสร้างการับรู้ ต่ออนาคตเด็ก4.0 ภายใต้พลังจิตสำนึก หนูน้อยใจเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ตั้งแต่เด็กปฐมวัย ผ่านนิทานสร้างสรรค์ด้วยทักษะ EF : Executive Function คือ การสร้างรากฐานที่สำคัญของประเทศไทย ให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดี ผ่านสื่อดีที่สร้างสรรค์ ในพื้นที่ที่สามารถสร้างให้เกิดสุขภาวะที่มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน

ธิดากานต์ อภัยภักดี ::: เกาะแห่งการอ่าน