อัพเดทข่าวภาคใต้ » สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรม “พลังงานบ้านทุ่ง@กระบี่”ครั้งที่ ๒

สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรม “พลังงานบ้านทุ่ง@กระบี่”ครั้งที่ ๒

28 พฤษภาคม 2019
514   0

สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรม “พลังงานบ้านทุ่ง@กระบี่”ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านเกาะไทร ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พลังงานบ้านทุ่ง@กระบี่”ครั้งที่ ๒ โดยมีนายภัทรพล พัธรตั้งมนตรี ในนามตัวแทนผู้จัดงานฯ กล่าวรายงาน มีนางสาวศรัณย์ วงษ์อรุณ กรรมการผู้จัดการ บจก.เซาท์ โซ่ล่าร์ เซลล์ (ร้านเสียดายแดด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คูโบต้า มิตรแท้กระบี่ ประชาชนในพื้นที่ และคณะครู นักเรียน ร่วมงาน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดก็มีการเสวนาในหัวข้อ”การขับเคลื่อนโซลาร์เซลสู่ชุมชน” โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ นายพิชิต ชูมณี เกษตรกรเจ้าของศูนย์การเรียนรู้บ้านทับไทร Smart Famer นายธีรพงษ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเหนือคลอง นายอุบล เวชกุล เจ้าของรถจักรยานไฟฟ้าที่ผลิตเอง นางสาวศรัณย์ วงษ์อรุณ

 

กระทรวงพลังงาน มีนโยบายที่มุ่งเน้น พัฒนา ให้ประเทศสามารถพึ่งพาพลังงานได้ด้วยตนเอง โดยจัดการพลังงานให้เพียงพอ มีเสถียรภาพ ด้วยการเร่งสำรวจพัฒนาแหล่งพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ และภาคขนส่ง โดยรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดกิจกรรม ” พลังงานบ้านทุ่ง@กระบี่ ” ครั้งที่ ๒ ขึ้นในวันนี้ ระหว่างเวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านทับไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยบริษัท คูโบต้า มิตรแท้กระบี่ ให้การสนับสนุนของรางวัลต่างๆและ ร่วมจัดกิจกรรมแปลงผักตัดยอดอินทรีย์ (ต้นไม้มะม่วงหิมพานต์)

การจัดกิจรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานและเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ภายในงานมีการสาธิตและใช้จริง เช่น บ่อหมักก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร ก๊าซที่ได้ก็นำมาใช้ทำอาหาร ,รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำจากบ่อน้ำขึ้นหอถังแล้วนำไปรดผัก และการสาธิตบ้านดินประหยัดพลังงาน การทอดกล้วยฉาบด้วยเตามณฑลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานอื่นๆอีกมากมาย

” ผมขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนที่สนใจ มาศึกษาหาความรู้งานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นำองค์ความรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสามารถติดตามได้ทาง Facebook สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ โทร ๐๗๕-๖๒๓๗๒๘ ” นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ กล่าว

ขอบคุณ ภาพ-ข่าว ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง