ท่องเที่ยว » ไทยเบฟ เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการ Serve Responsibly หรือ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ

ไทยเบฟ เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการ Serve Responsibly หรือ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ

22 กันยายน 2022
600   0

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มครบวงจรระดับภูมิภาค  มีความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งดีๆสู่สังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในแนวทางสร้างสรรค์และตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบ  โดยมีพันธกิจในเรื่องของการกระตุ้นเตือนผู้บริโภคให้เกิดจิตสำนึกในการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งในเรื่องของนโยบายการบริหารงานด้านการกำกับดูแลตนเอง  การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเคร่งครัดโดยไม่ทำการตลาดสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับผู้บริโภคที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์  “เมาไม่ขับ”  ณ จุดที่มีการแสดงคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น ทั้งนี้ไทยเบฟจึงได้มีการต่อยอดและขยายผลกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไปยังกลุ่มผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภค จึงก่อให้เกิดแนวคิดในการจัดทำ โครงการ Serve Responsibly หรือ  การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหรือองค์กรกำกับดูแลตนเอง ซึ่งเป็นการบริหารงานด้านการกำกับดูแลตนเอง ที่ประกอบไปด้วย 3 ภาคส่วนที่สำคัญคือ

  1. ผู้ผลิต (Producers)
  2. ผู้จำหน่าย (Distributors)
  3. ผู้บริโภค(Consumers)

โดยโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายโดยตรงและเชื่อมโยงไปถึงผู้บริโภคที่ต้องการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ  โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราเสี่ยงของผู้บริโภคกับการเกิดอุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยกลุ่มเป้าหมายจะเริ่มจากผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารพรีเมียม ที่เป็นพันธมิตรขององค์กร  โดยเรียนเชิญผู้ประกอบการให้จัดส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเข้าร่วมฝึกอบรม อาทิเช่น ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม, ผู้จัดการบาร์ เป็นต้น 

ล่าสุด บริษัทฯได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ให้กับผู้ให้บริการที่ปฎิบัติหน้าที่เป็นครั้งที่ 11               ณ โรงแรม Centara Ao Nang Beach Resort & Spa Krabi จ.กระบี่ โดยเน้นกิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหาสาระของการเป็นผู้ให้บริการที่มีความรับผิดชอบ ตลอดช่วงเวลาฝึกอบรมในงานได้รับเกียรติจากพันธมิตรหลายฝ่าย ได้แก่          นายสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอก และ คุณชูศรี ประเสริฐสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย รวมถึงพันธมิตร อาทิ
นพ.พิธาน วงศ์ธนพรเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบางปะกอก 8  มาให้ความรู้ด้านการแพทย์           และ พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิสมัย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด  มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากตำรวจให้กับผู้เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ ในนามของ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)    นายสุรพล อุทินทุ ได้กล่าวว่า

โครงการ Serve Responsibly จัดขึ้นมา เพราะมุ่งมั่นที่จะคืนสิ่งที่ดีสู่สังคม ซึ่งไทยเบฟตระหนักถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงมุ่งหวังที่จะต่อยอดและขยายผลไปยังผู้ประกอบการที่เป็นพันธมิตรกับเราให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน  ซึ่งเราได้เล็งเห็นว่า ผู้ให้บริการเหล่านี้ถือเป็นบุคคลสำคัญที่จะสามารถช่วยดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้  โดยครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 11 แล้ว และเลือกมาจัดที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้
มีโรงแรม ร้านอาหาร ที่เป็นพันธมิตรของเราอยู่เป็นจำนวนมาก  ซึ่งไทยเบฟก็คาดหวังว่าผู้ที่ได้เข้ามาร่วมอบรม
จะนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ กลับไปถ่ายทอดแบ่งปันต่อให้กับทีมงาน และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไป นายสุรพล กล่าว

 

ไทยเบฟมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อผู้เข้าอบรมได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร “Serve Responsibly การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ” แล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้รับทั้งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ  และยิ่งไปกว่านั้นคือการมีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี  ซึ่งหากผู้ให้บริการทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี สังคมก็จะสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาดได้ในท้ายที่สุด