ข่าวกระบี่ » กระบี่ประกาศ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองกีฬา Sport City โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กระบี่ประกาศ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองกีฬา Sport City โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

29 ตุลาคม 2018
267   0

#กระบี่ประกาศ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองกีฬา Sport City โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย กระบี่เมืองกีฬา Sport City ที่ สนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งจังหวีดได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาจังหวัดกระบี่ ใน 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้เกิดความรู้และตระหนักด้านการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มวลชนออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อย

อดเพื่อความสำเร็จในระดับอาชีพ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา

เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการกีฬาและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬารองรับการเป็นเมืองกีฬา Sports City ทั้งนี้ทุกภาคส่วนจะให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องบูรณาการ นโยบายและกิจกรรมของหน่วยงานให้สอดคล้องกับพันธกิจของการกีฬา สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเมืองกีฬาตาม 6 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนการจัดตั้งเมืองกีฬา และสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนมีความเป็นเลิศทางการกีฬาและมีกิจกรรมกีฬาคือการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ. ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ประกอบด้วย. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่เทศบาลเมืองกระบี่. อบต.อ่าวนาง. สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่การค้าจังหวัดกระบี่. สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่

ซึ่งในการลงนามครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน. จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมกันออกกำลังกายในรูปแบบ แอโรบิค เพื่อประกาศความพร้อมและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและสนับสนุนยุทธศาสตร์การกีฬาของจังหวัดต่อไป