ข่าวกระบี่ » ‘อช.เขาพนมเบญจา’ ปลอดบุหรี่สู่ทิศทางท่องเที่ยว เพื่อสุขภาพวิถี NewNormal

‘อช.เขาพนมเบญจา’ ปลอดบุหรี่สู่ทิศทางท่องเที่ยว เพื่อสุขภาพวิถี NewNormal

26 พฤศจิกายน 2021
367   0

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานกิจกรรมอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อ.เมือง จ.กระบี่ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รอง ผวจ.กระบี่ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลทับปริก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ดี แบบปลอดบุหรี่ ในวิถี New Normal โดยมีนางสรัญญา บุญโสม กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พร้อมภาคีเครือข่ายนักรณรงค์ จังหวัดกระบี่ และศูนย์ข่าวภาคใต้ ร่วมกิจกรรม MoU ในครั้งนี้ด้วย

สืบเนื่องจาก การที่ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 กำหนดให้อุทยานแห่งชาติเป็นสถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จึงออกประกาศโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ดังนี้

1) อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายห้ามไม่ให้สูบบุหรี่หรือทิ้งก้นบุหรี่บริเวณอุทยานทั้งในและนอกเวลาราชการเว้นแต่เป็นการสูบบุหรี่หรือทิ้งก้นบุหรี่ในบริเวณพื้นที่หรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการได้จัดไว้ 

2) อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา มีการสังเกตการตรวจสอบควบคุมป้องกันไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

3) อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา มีการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 อย่างเคร่งครัด โดยทางอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา สนับสนุนการสร้างบรรยากาศและการสนับสนุนให้บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่  

4) อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน ในการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ โดยประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป