ข่าวกระบี่ » ภาคีเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ลงนามความร่วมมือ (MOU) จัดกิจกรรมรณรงค์สวนพฤกษาสวรรค์จังหวัดกระบี่เป็นเขตปลอดบุหรี่

ภาคีเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ลงนามความร่วมมือ (MOU) จัดกิจกรรมรณรงค์สวนพฤกษาสวรรค์จังหวัดกระบี่เป็นเขตปลอดบุหรี่

11 สิงหาคม 2021
409   0

11 สิงหาคม 2564 นางสาวสรัญญา  บุญโสม  กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นายวิทยา  วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายบุญลาภ สุกใส ผู้อำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ พ.ต.อ. สมเด็จ  สุขการ นายกเทศบาลเมืองกระบี่ น.ส.ปณัฐติยา  แก้วหนองเสม็ด ผู้แทนสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ ร่วมกันลงนามความร่วมมือ MOU ในการขับเคลื่อนรณรงค์สวนพฤกษาสวรรค์จังหวัดกระบี่เขตปลอดบุหรี่  ให้กับประชาชน ณ สวนพฤกษาสวรรค์  ตำบลกระบี่ใหญ่  อำเภอเมือง   จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน กิจกรรมประกอบด้วยการตัดแต่งกิ่งต้นไม้  ปราบวัชพืช เก็บขยะ ติดป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่

จังหวัดกระบี่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดได้ง่าย ในหลายรูปแบบ  โดยเฉพาะบุหรี่ ซึ่งเป็นบันไดขั้นแรก ที่นำไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่นได้  ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งจำนวนมากโดยเฉพาะมะเร็งปอดส่วนใหญ่เกิดจากการสูบบุหรี่ ถึงแม้ว่าหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆได้ร่วมกันขับเคลื่อนในรูปแบบต่างๆอย่างเข้มงวด แต่อัตราการสูบบุหรี่รวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย ก็ยังคงมีอยู่ กลุ่มภาคีเครือข่ายจึงได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้สวนพฤกษาสวรรค์เป็นเขตปลอดบุหรี่ ร่วมกันรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ให้กับประชาชนได้ออกกำลังกาย ในสถานที่ปลอดบุหรี่

ด้าน พ.ต.อ. สมเด็จ สุขการ กล่าวว่าสวนพฤกษาสวรรค์ จังหวัดกระบี่เป็นป่ากลางเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามตามธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกระบี่ใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ บนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 300 เมตร  มีเนื้อที่กว่า 600 ไร่ สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบเมืองกระบี่ที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม เหมาะสำหรับออกกำลังกายและท่องเที่ยวตามธรรมชาติ สามารถเที่ยวได้ตลอดฤดูกาล และเปิดให้ใช้บริการฟรี

นายบุญลาภ สุกใส กล่าวว่า สวนพฤกษาสวรรค์ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าไสโป๊ะแปลงที่ 1 และแปลงที่ 2 เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ท้องที่ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยเทศบาลเมืองกระบี่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างสวนพฤกษาสวรรค์ เนื้อที่ 625 ไร่ในปีพุทธศักราช 2532 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ได้ดำเนินโครงการป่าในเมืองเขาถ้ำเสือพฤกษาสวรรค์จังหวัดกระบี่โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ  ด้านการใช้ประโยชน์ของประชาชน ในทางตรงเช่นการใช้เป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ ทางอ้อมเช่นเป็นปอดขนาดใหญ่ของเมือง