คิดดีไอดอล » คิด-เป็น-เล่น เวทีปฐมนิเทศออนไลน์ เปิดตัว 28 โครงการ สร้างโอกาสให้เด็กกระบี่ คิดและทำอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้ และลงมือทำ

คิด-เป็น-เล่น เวทีปฐมนิเทศออนไลน์ เปิดตัว 28 โครงการ สร้างโอกาสให้เด็กกระบี่ คิดและทำอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้ และลงมือทำ

2 สิงหาคม 2021
568   0

 
#อิฐก่อนแรกสานฝันเด็กกระบี่ สู่กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 64 ที่ผ่านมา หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชน จังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มมาหยา สร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาสุขภาวะของเด็กในพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ภายใต้ สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
กลุ่มมาหยา สร้างสรรค์ ถือเป็นหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ภายใต้แนวคิดกิจกรรม คิด-เป็น-เล่น ที่เป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่กระจายโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง ตั้งแต่กระบวนการคิดริเริ่มวางแผน การลงมือทำ การติดตามประเมินผล การเผยแพร่ข้อมูลและรณรงค์ และการขยายผลงานสู่วงกว้าง
 
 
นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ ผู้จัดการโครงการ คิด-เป็น-เล่น ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมา ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในช่องทางต่างๆของจังหวัดกระบี่ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดกระบี่ ได้ส่งแนวคิดเพื่อดำเนินงานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมปั้นหัวกะทิ เพื่อพัฒนาการเขียนโครงการในการช่วยให้เด็กมีโลกทัศน์กว้างขึ้น เสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กนำแนวคิดที่หลากหลายมาสร้างสรรค์ผลงานตนเอง โดยได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ พร้อมการพัฒนาข้อเสนอโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มน้องๆที่สนใจกว่า 40 กลุ่ม เข้าร่วมในการเสนอโครงการ และได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในพื้นที่และ สสส. ภายใต้ข้อเสนอโครงการที่มีความเป็นไปได้ เด็กสามารถดำเนินการได้จริง และมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่น่าใจ จนสามารถพิจารณาคัดเลือกเหลือ 28 โครงการ และสำรองอีก 4 โครงการ ครอบคลุมในพื้นที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดกระบี่ ภายใต้กรอบงบประมาณ หนึ่งล้านบาท
 
 
นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ ยังได้กล่าวต่ออีกว่า ในกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นอิฐก่อนแรก การปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ โดยมีน้องๆแกนนำพร้อมพี่เลี้ยง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า 60 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการสร้างความเข้าใจของการดำเนินงาน ซึ่งได้มีรูปแบบการแบ่งห้องย่อยเด็กและผู้ใหญ่ ผ่านการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพี่เลี้ยงโครงการเข้าใจถึงกระบวนการดำเนินงานโครงการที่เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ และความเสี่ยงต่อการออกแบบกิจกรรมในสถานการณ์วิกฤติโควิด19
 
นางสาววรรณิภา สระศรี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงกิจกรรมในโครงการ คิด-เป็น-เล่น ว่า จึงถือเป็นโอกาสของกลุ่มเด็กกระบี่ ที่ได้ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้กับเด็กและเยาวชน และได้เห็งถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะพลังเด็กและเยาวชนที่จะมีส่วนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ จากการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อประชาชนในพื้นที่รอบตัวของเด็กและเยาวชน
คิด-เป็น-เล่น เวทีปฐมนิเทศออนไลน์ ถือเป็นอิฐก่อนแรก “กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มเด็กและเยาวชน ตั้งแต่กระบวนการคิดริเริ่ม วางแผน และดำเนินงานด้วยตนเองตลอดกระบวนการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คิดและทำอย่างสร้างสรรค์ สร้างการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เจตคติ ทัศนคติ และทักษะที่เอื้อให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่