อัพเดทข่าวภาคใต้ » คิดดีไอดอล : สร้างนักสื่อสารสุขภาวะคนรุ่นใหม่ ภาคใต้ เปลี่ยนพลังสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่

คิดดีไอดอล : สร้างนักสื่อสารสุขภาวะคนรุ่นใหม่ ภาคใต้ เปลี่ยนพลังสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่

17 พฤษภาคม 2017
1426   0

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้สนับสนุนโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ (คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่ โดยกลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ องค์กรสาธารณประโยชน์          

                ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นเวทีถอดบทเรียน ของคนรุ่นใหม่ที่ได้ร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบสื่อสารคดี หนังสั้น และโฆษณาสั้น ผ่านประเด็นสุขภาวะปัญหาในพื้นที่ ประเด็นปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) ประเด็นเท่าทันสื่อ และประเด็นท้องไม่พร้อมคุณแม่วัยใส และสื่อสารชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการในชุมชน ด้วยพลังของเด็กและเยาวชนกว่า7จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มเยาวชน นิสิตและนักศึกษา 20ทีมในพื้นที่ภาคใต้ ที่กระจายตัวในพื้นที่ภาคใต้ กว่า60คน และขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายกว่า 2,000คน พร้อมสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และสื่อร่วมสมัย เวทีถอดบทเรียน ของคนรุ่นใหม่ จึงเป็นการเรียนรู้จากต้นทาง ระหว่าง และปลายทางสู่การเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้จากการสื่อสารในชุมชน พร้อมจัดเวทีเวทีแลกเปลี่ยนสื่อสารสาธารณะ ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ถนนนครนอก ในพื้นที่ตลาดสองเล ของสงขลามหาสนุก

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดได้กล่าวถึง ความพร้อมของจังหวัดสงขลาสู่การขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ ในสงขลามหาสนุก และแสดงความยินดีกับคนรุ่นใหม่ที่ใช้สื่อในการร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน พร้อมการกล่าวต้อนรับจากครูสืบสกุล ศรีสุข ภาคีคนรักเมืองสงขลา และ ดร.มูอัสซัล บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี โดยมีอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ได้มอบรางวัลแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ร่วมในกิจกรรมครั้ง ถือเป็นการร่วมขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในการสร้างสื่อผ่านสื่อสุขภาวะ โดยเยาวชนร่วมคิดสร้างสรรค์สื่อ สู่การมองปัญหาสภาพจริงในพื้นที่และสู่การปฏิบัติการสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติการชุมชน พร้อมกับการทำหน้าที่ของ “พลเมืองที่ดี” ตระหนักรู้ รับรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ที่เรียกว่า 3ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี เพื่อให้เกิดเป็น “นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” (Creative Communication for Health) ของภาคใต้ ต่อไป

ภายในเวทีนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ THE KIDDEE IDOL TALENT ได้มีคาราวานรณรงค์ สื่อสุขภาวะ บุหรี่ เทาทันสื่อ และท้องไม่พร้อม พร้อมนิทรรศการผลงาน การชมสื่อภาพยนตร์ หนังสั้น สารคดี และโฆษณาสั้น และเวทีเสวนาผลงานของนักสื่อสารสร้างสรรค์ผ่านประเด็นสุขภาวะ โดยมี ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.ทีปวิท พงษ์ไพบูล  ม.ทักษิณ ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา ม.หาดใหญ่ และอ.ยุทธนา กาเด็ม ม.ราชภัฏยะลา อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ ภาคใต้ พร้อมฟังธรรมมะนักสื่อสาร (เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่)  โดยพระครูปลัดกรวิก นาทวีกุล

นายฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะฯ ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสรับสมัครเยาวชนทั่วทั้งภาคใต้ ที่สนใจเข้าร่วมเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ โดยได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากน้องๆทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และน้องๆกลุ่มเยาวชนทั่วไป กว่า 90 ทีม ได้มีการส่งคลิปนำเสนอประเด็นปัญหาในพื้นที่ของตนเองที่ต้องรีบสร้างการเปลี่ยนแปลง จนกระทั้งคัดเลือกเหลือ 30 ทีม เพื่อเข้าร่วมพัฒนาโจทย์ ประเด็นของทีมตนเองให้ชัดเจนขึ้น จากนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ในสถาบันการศึกษาภาคใต้ รวมถึงยังได้มีโอกาสนำเสนอประเด็นของทีมที่ต้องการไปเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของชุมชนกับนักวิชาการ เพื่อที่จะคัดเลือก 20 ทีมเพื่อรับทุนหนุนเสริมให้ผลิตสื่อในพื้นที่ปฏิบัติการของตนเองพร้อมสื่อสารออนไลน์ การจัดกิจกรรมเวทีถอดบทเรียนและเวทีสื่อสารสาธารณะครั้งนี้ ถือเป็นการนำเสนอผลงานของKIDDEE IDOL ผ่านสื่อสารสาธารณะพร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ

เพื่อสร้างพลเมืองเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีจิตสำนึกรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันสุขภาวะ ด้วยการสร้างพื้นที่กลางหรือวาระร่วมในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันในขบวนประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัวภาคใต้ สู่การแก้ไขปัญหา จากสถานการณ์ของเด็กเยาวชนภาคใต้ที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้เกิดความหวังจากคนรุ่นใหม่ ที่ใช้พลังของสื่อให้เกิดเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวบุคคล จากภายในด้วยทักษะ ความรู้ การสร้างสรรค์ ไอเดีย สู่การสร้างสื่อ สร้างพื้นที่ ภายใต้ความร่วมมือจากชุมชน  จนเกิดเป็นเครือข่ายนักสื่อสารคนรุ่นใหม่ และสามารถสร้างพลังจากการสื่อสารให้เกิดเป็นเรื่องนโยบายของชุมชนที่ร่วมกันแก้ไขปัญญา และยังสามารถสร้างนักสื่อสารให้เกิดเป็นไอดอล แบบอย่างที่ดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ(Creative Communication for Health)  ในการขับเคลื่อนวิถีสุขภาวะแบบองค์รวม และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายของภาคใต้อย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว อาริด มาดชาย