อัพเดทข่าวภาคใต้ » ธ.ก.ส.จังหวัดกระบี่ เผยนโยบายเร่งด่วนโครงการขยายเวลาชำระหนี้ภายใต้มาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ

ธ.ก.ส.จังหวัดกระบี่ เผยนโยบายเร่งด่วนโครงการขยายเวลาชำระหนี้ภายใต้มาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ

19 กรกฎาคม 2019
705   0

     

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายกุศล  บุญกล่อม ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกระบี่ ได้กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนในการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของปีบัญชี 2562 เรื่องการประเมินสมรรถนะและความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกรลูกค้า  (Customer’s competency and career capability evaluation)  ให้แก่ลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการขยายเวลาชำระหนี้ภายใต้มาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ ทั่วประเทศจำนวน 3.32 ล้านราย ซึ่งเป็นเกษตรกรลูกค้าในจังหวัดกระบี่จำนวน 23,355  ราย โดยธนาคารจะนำผลการประเมินดังกล่าว มาใช้ในการอำนวยสินเชื่ออย่างมีคุณภาพหรือการบริหารจัดการหนี้ (Loan management) ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรลูกค้า

การดำเนินการประเมินสมรรถนะและความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกรลูกค้า  เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพและความสามารถในการประกอบอาชีพ รวมถึงปัญหา เหตุผิดปกติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นของเกษตรกรลูกค้าและครอบครัวที่ได้รับจากทั้งภายในและภายนอก เช่น ภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ ราคาผลผลิตตกต่ำ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว การมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงและเหตุผิดปกติในตัวของลูกค้า เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ธนาคารสามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าแต่ละรายได้ถูกต้องตามสภาพของปัญหา เพื่อให้มีรายได้เพียงพอที่จะดำรงชีพและส่งชำระหนี้คืนธนาคารได้  หลัง จากนั้นธนาคารจะนำผลจากการประเมินศักยภาพฯมาจัดกลุ่มให้เกษตรกรลูกค้า เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการหนี้ (Loan management) เช่น การให้สินเชื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพโดยการนำหนี้ที่มีอยู่เดิมมารวมสัญญา การสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละรายต่อไป

ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการขยายเวลาชำระหนี้ภายใต้มาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ จึงขอให้เกษตรกรลูกค้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่ หรือกรณีเกษตรกรลูกค้าไม่สามารถมาให้ข้อมูลได้ด้วยตนเอง เช่น ทำงานอยู่ต่างจังหวัด ติดคุก บวชไม่สึก หรือมีเหตุผิดปกติอื่น เป็นต้น ธนาคารอนุโลมให้คู่สมรส หรือทายาทลูกค้าที่รับช่วงในการประกอบอาชีพ หรือบุคคลที่จะรับใช้หนี้แทนลูกค้า เป็นผู้ให้ข้อมูลแทนได้   โดยผู้ให้ข้อมูลจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของตนเองเพื่อใช้แสดงตน รวมทั้งให้เตรียมหนังสือสำเนาทะเบียนบ้านของเกษตรกรลูกค้า(กรณีบุคคลอื่นให้ข้อมูลแทน) มาติดต่อที่สำนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ที่ท่านขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าโดยเร็ว ทั้งนี้สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดกระบี่ มีแผนดำเนินการตามโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563