ข่าวประชาสัมพันธ์ » “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” คืออะไร ?

“กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” คืออะไร ?

17 มิถุนายน 2022
669   0

“กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” คืออะไร ?
.
กองทุนหมู่บ้านฯ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และบรรเทาเหตุจำเป็นเร่งด่วนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม การแก้ไขปัญหา รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน 4 มิติ ได้แก่
.
1. มิติด้านสังคม เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างแหล่งเงินทุนของตนเอง จากการคิดเอง ตัดสินใจเอง และทำเอง เพื่อพึ่งพาตนเองในอนาคต
2. มิติด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายเงินทุนในท้องถิ่น ทำให้เกิดการสร้างงานในธุรกิจของชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานที่เข้มแข็งและยั่งยืน
3. มิติด้านการเมือง ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำมาใช้ในชุมชนของตนเอง
4. มิติด้านวัฒนธรรม ทำให้เกิดความสามัคคี ความเอื้ออาทร และการกระจายความเสมอภาคในชุมชน
.