เกษตรชุมชน » เกษตรกระบี่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตร ดึงลูกค้าเข้า ในช่วงวิกฤติโควิด 19

เกษตรกระบี่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตร ดึงลูกค้าเข้า ในช่วงวิกฤติโควิด 19

17 สิงหาคม 2021
807   0


ที่ตลาดเกษตรจังหวัดกระบี่ ต.กระบี่ใหญ่อ.เมือง จ.กระบี่ นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนางอารีย์ ศิริรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร หลังพบว่ามีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าลดน้อยลง หลังจากเกิดวิกฤติการไวรัสโควิด19 ระบาด ส่งผลให้บรรดาพ่อค้า แม่ค้าซึ่งเป็นเกษตกรโดยตรงประสบกับปัญหาขายพืชผลทางการเกษตรได้น้อยลง

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ว่า ตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ เปิดให้บริการจำหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตรมาประมาณ 5 ปีเศษ มีเกษตรกรเข้ามาเปิดร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน 80 ร้าน มากกว่า 150 ราย และเครือข่ายมากกว่า 800 ราย มีเงินหมุนเวียนในตลาดเกษตรแห่งนี้ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมากว่า 46 ล้านบาท ในปัจจุบันการบริหารจัดการด้านการตลาดมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการประกอบอาชีพทุกสาขาเช่นเดียวกับภาคการเกษตร นอกจากเกษตรกรต้องมีความรู้ด้านการเกษตรแล้ว ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิต มีความรู้ทักษะด้านการตลาด เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง

ด้านนางอารี ศิริรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกร กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้มีการส่งเสริมความรู้ประสบการณ์จริงให้แก่เกษตรกรเพื่อกระตุ้น ยกระดับและตระหนักถึงผลที่สืบเนื่องจากการผลิตโดยตรง ตลาดเกษตรกรเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น GMP อย.ให้แก่ผู้บริโภคโดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง มีผู้จัดการตลาดเกษตรกรเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำส่งเสริมสนับสนุนผลักดันและขับเคลื่อนในทุกมิติสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้มีการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน เป็นนโยบายในการพัฒนาการเกษตรและเกษตรกรช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาดให้เข้มแข็งมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งค้าขาย แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่ดีเชื่อมโยงสินค้า การตลาดเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่

โดยจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรกระบี่ ภายใต้แนวคิด” เกษตรกรจริงๆทุกสิ่งปลอดภัย” โดยตระหนักถึงความสำคัญของสารพิษตกค้าง คำนึงถึงความปลอดภัยผู้บริโภค จัดให้มีจุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในตลาด โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเครือข่ายมากกว่า 800 ราย ช่วยกันคัดสรรตรวจสอบผลผลิตและสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายเป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 14.00 น ถึง 20.00 น.