ข่าวกระบี่ » กระบี่จัดสัมมนาสื่อมวลชน สนับสนุนการเลือกตั้ง สส.2562

กระบี่จัดสัมมนาสื่อมวลชน สนับสนุนการเลือกตั้ง สส.2562

9 มีนาคม 2019
145   0

จังหวัดกระบี่จัดสัมมนาสื่อมวลชน สนับสนุนการเลือกตั้ง สส.2562

นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิด

การสัมมนาเครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ โรงแรมฮูลาฮูล่า อนาน่า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยกล่าวว่า เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศด้านสังคม วัฒนธรรมและกรเมืองการปกครอง ร่วมสร้างพลเมืองคุณภาพ รู้เท่าทันการเมือง เพื่อเกิดการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพโดยนำความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปขยายผลในชุมชน สังคม และท้องถิ่น รณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ให้มากที่สุดไม่ต่ำกว่า 80% และมีบัตรเสียไม่เกิน 2% พร้อมมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นไปด้วยความสุจริตและโปร่งใส

ทั้งในการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 17 มีนาคม 2562 และการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นอกจากนั้นยังได้เน้นย้ำให้สื่อมวลชนได้ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้นำสังคมในทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนที่ถูกต้อง เหมาะสม การรับฟังเสียงข้างมากแต่ไม่ละเลยเสียงข้างน้อย การตรวจสอบติดตามการทำงาน และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของตนเองที่ได้ใช้ไปในการเลือกตั้ง

นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โครงการนี้ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ จัดการการสัมมนาเครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นเพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้อง ถูกวิธีสุจริตและโปร่งใส โดยมี นายสมชาย เชี่ยวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและวินัย สำนักงาน กกต.จังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส การรู้เท่าทันการเมือง กฎหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ ความสำคัญของการออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงการ สื่อสารการเลือกตั้งที่ไม่ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ โดยมีสื่อมวลชนเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อท้องถิ่น วิทยุชุมชน เครือข่ายบุคคล อป.มช.ในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งตลอดระยะเวลาการบรรยายได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างยิ่ง