อัพเดทข่าวภาคใต้ » จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมอ่าวมาหยาแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่

จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมอ่าวมาหยาแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่

9 สิงหาคม 2022
315   0

จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมอ่าวมาหยาแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่

วันนี้ 9 สิงหาคม 2565 นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอ่าวมาหยาแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพี อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี นางสาวปณัฐติยา แก้วหนองเสม็ด ผู้ดูแลโครงการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน


อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพี ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง และองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน ร่วมกันจัดกิจกรรมอ่าวมาหยาแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นการปลุกกระแสให้นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ร่วมกันสร้างสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะอ่าวมาหยาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ และเป็นพื้นที่นำร่องของจังหวัดกระบี่ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก สถานที่แห่งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานราชการ จึงจำเป็นต้องจัดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

จากการสำรวจพบว่าจังหวัดกระบี่ มีอัตราการสูบบุหรี่ของคนในจังหวัดที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ร้อยละ 29.4 ข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2564 ทางผู้จัดจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมกันในทุกภาคส่วน การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของอุทยาน ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพื่อนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ ตลอดจนเป็นแกนนำเป็นบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติตามกฎหมาย การลด ละ เลิกบุหรี่ ในระดับบุคคล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน