เกษตรชุมชน » กระบี่-เติมความรู้เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแพะแกะครบวงจร

กระบี่-เติมความรู้เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแพะแกะครบวงจร

24 กุมภาพันธ์ 2017
1674   0

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดสัมมนาทางวิชาการพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร กิจกรรมการเลี้ยงแพะแบบครบวงจร แพะกระบี่ 4.0 มีเกษตรกรเครือข่ายผู้นำกลุ่มเลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่เข้าร่วม 250 คน

ภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถกาลผลิตปศุสัตว์มาตรฐานอาหารปลอดภัยตามโมเดลการพัฒนาประเทศ ต้องการยกระดับประเทศไทยในทุกมิติของภาคเศรษฐกิจ การเกษตรเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการขับเคลื่อน ทำให้มีแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 จะขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้ไกล นำโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ด้านวัตกรรม โดยจะไม่ผลิตเพื่อขายกันสดๆแบบที่ผ่านมาในอดีต พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเช่น พันธุ์สัตว์เลี้ยงจะต้องมีการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณภาพเนื้อที่ดี มีการแปรรูปทุกอย่างมีคุณค่าและมูลค่า ผูกโยงกับเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

ซึ่งนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าแพะกระบี่ ทำให้เกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่ ได้มีความพร้อมตามแนวทางการพัฒนาประเทศ สามารถปรับเปลี่ยนการเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยีเตรียมปั้นเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเป็นเกษตรกรที่มีฐานะดีขึ้น การอบรมวันนี้กระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงแพะ ให้เป็นอาชีพที่สำคัญสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้มีความเข้มแข็งพึงพาตนเองได้ มีความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงแพะได้ต่อไป และเป็นการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะร่วมกันพัฒนาตามแผนงานการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ให้เป็นเมืองแพะ