อัพเดทข่าวภาคใต้ » โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จ.กระบี่ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยและอาสาสมัคร ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย EF / Executive Function การอ่านในเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จ.กระบี่ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยและอาสาสมัคร ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย EF / Executive Function การอ่านในเด็กปฐมวัย

22 พฤศจิกายน 2017
1619   0

โรงเรียนบ้านแหลมกรวด จ.กระบี่ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยและอาสาสมัคร ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย EF / Executive Function การอ่านในเด็กปฐมวัย   

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม(องค์กรสาธารณประโยชน์) กลุ่มละครมาหยา ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์สร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้จัดเวทีสู่ความร่วมมือสู่เกาะแห่งการอ่าน ปีที่2 พร้อมการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยและอาสาสมัครเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย EF / Executive Function การอ่านในเด็กปฐมวัย  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแหลมกรวด จ.กระบี่

นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีส่งเสริมการอ่าน โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา  โรงเรียนในตำบลเกาะศรีบอยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศรีบอยา กศน.ตำบลเกาะศรีบอยา พร้อมด้วย ครูปฐมวัย ครู ศพด. อสม. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ผู้ปกครอง และสื่อมวลชน  จำนวนกว่า 40คน เข้าร่วมในเวทีสู่ความร่วมมือสู่เกาะแห่งการอ่าน ปีที่2 ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมเป็น 2ช่วง คือ ช่วงเช้า เป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคีของเกาะแห่งการอ่าน ระหว่างผู้บริหารกับคณะทำงาน และการทำความเข้าใจ EF Executive Function บ้านพัฒนาการอ่าน และในช่วงบ่าย เป็นเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Work Shop EF / Executive Function ด้วยวัฒนธรรมการอ่านแก่ครูปฐมวัยและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในตำบลเกาะศรีบอยา โดยมีนายธีระพันธ์ อาสนสุวรรณ โรงเรียนบ้านแหลมกรวดกล่าวต้อนรับ  และนายสุริยะ บุษบงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยากล่าวเปิดกิจกรรมและประธานในการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้

ด้าน นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ ได้นำเสนอ เรื่องความสำคัญของเด็กปฐมวัย ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยได้พูดถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัยพร้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการอ่านถือเป็นช่วงโอกาสที่เหมาะสำหรับการได้รับการส่งเสริมที่ดี  การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันหนุนเสริมเด็กได้มีความรู้ความเข้าใจในการปลูกฝังการรักการอ่านอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัยของเด็กจะสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของเด็กดีขึ้นได้ในอนาคต พร้อมชมวิดีทัศน์ “หน้าต่างแห่งโอกาส” ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในช่วงวัยอีกด้วย

เวทีการสร้างความร่วมมือกับภาคีของเกาะแห่งการอ่าน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของเกาะแห่งการอ่านสู่เด็กปฐมวัยในเกาะศรีบายา เกาะจำ และเกาะฮั่ง โดยมีผู้บริหารจาก 6 โรงเรียน ได้ร่วมลงนาม ได้แก่ นายเฉลย ทองใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติงไหร นายวิราว์ วัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะจำ ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปู  นายสุรศักดิ์ จงจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา นายดำรง เสดสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง  นางสวิตตา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเตาะ พร้อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะศรีบอยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจำ และ กศน.ตำบลเกาะศรีบอยา กศน.ศูนย์บ้านเกาะจำ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยาเป็นประธาน และ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ของแนวทางการดำเนินงานเกาะแห่งการอ่าน สู่เด็กปฐมวัย และบ้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผ่านแกนนำหัวกะทิ ในครั้งนี้

นายฮาริส มาศชาย ได้กล่าวถึง EF / Executive Function ในการพัฒนาการอ่านในเด็กปฐมวัย ทักษะ EF คือ กระบวนการทางความคิดในส่วน “สมองส่วนหน้า” ที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก การกระทำ เป็นความสามารถของสมองที่ใช้บริหารจัดการชีวิตในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถตั้งเป้าหมายในชีวิต รู้จักการวางแผน มีความมุ่งมั่น จดจำสิ่งต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ สามารถยั้งคิด ไตร่ตรอง ควบคุมอารมณ์ได้ ยืดหยุ่นความคิดเป็น สามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิต รวมทั้งรู้จักริเริ่มและลงมือทำสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ทุกคนต้องใช้และมีผลต่อความสำเร็จในชีวิต ทั้งการงาน การเรียน และการใช้ชีวิต การเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพของครูปฐมวัยครั้งนี้ ได้มีการทำความรู้จักนักอ่าน 4ช่วงวัย และแนวทางการเลือกหนังสือที่เหมาะสม เทคนิคการจัดกิจกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย และร่วมปักหมุดกิจกรรมอ่านยกกำลังสุขในเด็กเกาะปฐมวัยด้วยการอ่านพร้อม จัดตั้งทีมยกกำลังสุขเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยอีกด้วย

ก้าวสู่ปีที่2 ของเกาะแห่งการอ่านสู่เด็กปฐมวัย ของศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม(องค์กรสาธารณประโยชน์) กลุ่มละครมาหยา ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์สร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. พร้อมภาคีในพื้นที่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่