อัพเดทข่าวภาคใต้ » ร.ร.บ้านตลิ่งชัน ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สื่อมวลชนกระบี่ จัดกิจกรรมบ้านตลิ่งชัน บ้านปลอดบุหรี่ วันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

ร.ร.บ้านตลิ่งชัน ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สื่อมวลชนกระบี่ จัดกิจกรรมบ้านตลิ่งชัน บ้านปลอดบุหรี่ วันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

27 มิถุนายน 2019
606   0

รร.บ้านตลิ่งชัน ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่ สื่อมวลชนกระบี่ จัดกิจกรรมบ้านตลิ่งชัน บ้านปลอดบุหรี่ วันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายไพรัช ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานเปิดโครงการ บ้านตลิ่งชัน บ้านปลอดบุหรี่ วันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนบ้านติ่งชัน โดยมีนายประยูร ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวสายชล เจนงาน ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนกระบี่อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน  และกลุ่มแม่บ้านที่มีสมาชิกในบ้านสูบบุหรี่และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมอบรม

 

การจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าวเพื่อให้มีความรู้ถึงพิษภัยจากควันบุหรี่ในบ้าน ตลอดจนให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้เรื่องพิษภัยของควันบุหรี่ให้กับสมาชิกในครอบครัวได้เกิดความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของควันบุหรี่ภายในบ้าน อันจะนำมาซึ่งการลดและเลิกสูบบุหรี่ภายในบ้านได้ ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของควันบุหรี่ ความรู้ด้านการสื่อสารผ่านกลุ่ม line facebook ความรู้ด้านทักษะของการสื่อสารทางสถานีวิทยุ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 อีกด้วยการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านยาเสพติด อาทิ กิจกรรมปฏิญาณตนร่วมประการเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด การจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ กิจกรรมการประกวดภาพระบายสี ประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติดของเด็กและเยาวชน

 

ทั้งนี้ วันที่ 26 มิถุนายนยังเป็นวันสุนทรภู ทางโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ยังส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้ทางด้านประวัติความเป็นมาของสุนทรภู่ รู้จักตัวละครในวรรณคดี การฝึกทักษะอ่านบทประพันธ์ การคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี การแต่งบทร้อยกรอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลาย และสนุกไปกับการใช้ภาษาไทย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามัคคี และการมีคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนได้ดียิ่งขึ้น อีกด้วย