ข่าวกระบี่ » เยาวชนกระบี่ ร่วมบรรพชาสามเณรฤดูร้อน 37 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลและสืบทอดพระพุทธศาสนา รุ่นที่ 34

เยาวชนกระบี่ ร่วมบรรพชาสามเณรฤดูร้อน 37 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลและสืบทอดพระพุทธศาสนา รุ่นที่ 34

7 เมษายน 2019
347   0

เยาวชนกระบี่ ร่วมบรรพชาสามเณรฤดูร้อน 37 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลและสืบทอดพระพุทธศาสนา รุ่นที่ 34

วันที่ 7 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 34 มี พระปัญญาวุฒิธรรมคณี เจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพัสกร ผลบุญ ไวยาวัจกรวัดแก้วโกรวาราม กล่าวคำรายงานถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด พัฒนาสุขภาพจิตของเยาวชนให้เข้มแข็ง มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนด้วยกันเอง เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม และพุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บุตรหลานของตนได้ศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษา สำหรับผู้บวชระยะสั้นของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์วิชาอื่นๆ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อชาติต่อไป ครั้งนี้เป็นการจัดโครงการครั้งที่ 34 ดำเนินการระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2562 มีเยาวชน เข้าร่วมบรรพชาจำนวน 37 รูป โดยมีพระเถรานุเถระ ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก