อัพเดทข่าวภาคใต้ » กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

9 สิงหาคม 2019
323   0

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลครั้งที่3โครงการงานจ้างศึกษาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งเพื่อการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล23 จังหวัด

เมื่อวันที่8 สิงหาคม2562 ที่โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ทจังหวัดกระบี่  ดร.ปิ่นสักก์สุรัสวดีรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานในพิธีเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลครั้งที่3โครงการงานจ้างศึกษาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งเพื่อการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล23 จังหวัดโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่ากรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป่าไม้ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันผู้แทนหน่วยงานราชการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า50 คน

ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กล่าวว่า  การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลครั้งที่3 พื้นที่อันดามันโครงการงานจ้างศึกษาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งเพื่อการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล23 จังหวัดเพื่อนำไปสู่การหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมกับแต่ละระบบกลุ่มหาดและยังถือเป็นการร่วมกันกำหนดกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการตลอดจนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายฝั่งทะเล23 จังหวัด

ด้านนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่มาจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ชายฝั่งที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพตามธรรมชาติทั้งเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่อุตสาหกรรมตลอดจนพัฒนาโครงสร้างต่างๆบริเวณชายฝั่งที่ไปกีดขวางหรือรบกวนกระบวนการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตามธรรมชาติทำให้ชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนชายฝั่งไม่สามารถปรับเข้าสมดุลได้ดังเดิม 

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.. 2558 มาตรา21 ในการกำหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตราการในการป้องกันการกัดเซะชายฝั่งและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16 มกราคม2561 จึงกำหนดให้มีการจ้างศึกษาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งเพื่อการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล23 จังหวัดเพื่อให้ได้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมกับแต่ละระบบกลุ่มหาดรวมถึงเพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการตลอดจนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายฝั่งทะเล23 จังหวัด

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยงานศึกษาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งเพื่อการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล23 จังหวัดโดยผู้จัดการโครงการฯดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นำเสนอ(ร่าง) แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยผศ.ดร.สมฤทัยทะสดวกผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชายฝั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนายสาโรจน์โพธิ์เกษมผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการต่อ(ร่าง) แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการใช้งานของชายฝั่งต่อไป