ข่าวกระบี่ » หอการค้าจังหวัดกระบี่ ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 35 พร้อมบรรยายพิเศษ “เหลียวหลัง…มองไปข้างหน้า…เพื่อพัฒนากระบี่สู่สากล”

หอการค้าจังหวัดกระบี่ ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 35 พร้อมบรรยายพิเศษ “เหลียวหลัง…มองไปข้างหน้า…เพื่อพัฒนากระบี่สู่สากล”

10 เมษายน 2019
306   0

หอการค้าจังหวัดกระบี่ ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 35 พร้อมบรรยายพิเศษ “เหลียวหลัง…มองไปข้างหน้า…เพื่อพัฒนากระบี่สู่สากล” เพื่อร่วมกันก้าวเดินอย่างเข้มแข็งและมั่นคง

นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ สมาชิก ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“เหลียวหลัง…มองไปข้างหน้า…เพื่อพัฒนากระบี่สู่สากล โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดกระบี่ เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชน

โดยมีบทบาทหน้าที่ในการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจของจังหวัด ดังนั้นหอการค้าจังหวัดในฐานะที่เป็นองค์กรภาคเอกชนจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็งในการกำหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ด้วยความร่วมมือ สนับสนุน และมีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์โครงการใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัด เช่น ถนนคนเดิน ก ที่ได้ต่อยอดนำไปสู่โครงการกระบี่ปลอดโฟม ปลอดพลาสติก โครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน และหลากหลายโครงการ ซึ่งผลงานได้ปรากฏเป็นรูปธรรม จนทำให้หอการค้าจังหวัดกระบี่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม ๒ ปีติดต่อกัน และจะยังคงร่วมกันทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องต่อไป

อย่างไรก็ตาม จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดสำคัญด้านการท่องเที่ยว จึงต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความสวยงามสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว การรักษาความสะอาด ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นที่รู้จักและอยากมาท่องเที่ยวเป็นลำดับต้น ๆ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆได้เห็นความสำคัญของจังหวัดกระบี่ โดยในวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะกรรมาธิการคมนาคม จะเดินทางมาประชุมศึกษาข้อมูลที่จังหวัดกระบี่ในการสร้างท่าเรือครูซ Cruise เรือสำราญขนาดใหญ่

โดยกรมเจ้าท่าได้จ้างบริษัทที่ปรึกษา สำรวจเส้นทางภูเก็น เกาะยาว และ ท่าเรือท่าเลน ต.เขาทอง อ.เมือง กระบี่ ซึ่งหากเป็นไปได้จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตมาจังหวัดกระบี่ ลงครึ่งหนึ่ง เหลือเพียงประมาณ 2 ชม เท่านั้น นอกจากนั้นได้นำเสนอแนวคิดการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่ เชื่อมต่อระหว่างล้านหัวหิน – คลองหมาก ซึ่งปัจจุบันใช้แพขนานยนต์ ในช่วงนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากต้องใช้เวลารอนานถึง 2 ชม

หลังจากนั้น คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดกระบี่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกัน นำเสนอ

“โครงการเด่นที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่” ก่อนเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญ สมาชิก ครั้งที่ 35