อัพเดทข่าวภาคใต้ » กกต.จับมือเครือข่ายสื่อภาครัฐ เอกชน 14 จังหวัดภาคใต้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวปฏิบัติในการเลือกตั้ง ส.ส.

กกต.จับมือเครือข่ายสื่อภาครัฐ เอกชน 14 จังหวัดภาคใต้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวปฏิบัติในการเลือกตั้ง ส.ส.

3 กุมภาพันธ์ 2023
200   0

(2 ..66) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฏหมาย กฏ ระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห้วงเวลา และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับจังหวัด รุ่นที่3 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวต้อนรับ และ นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สนง.กกต.กล่าวรายงาน โรงแรมดารา ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

การอบรมในครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพของนักสื่อสารและการออกแบบสารในยุคดิจิทัล โดย พล...ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ,การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง .. โดย นายคณิศร นุชนาฏ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,การเป็นนักสื่อสารที่ทรงพลัง โดยนายเจริญ แก้วยอดหล้า ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ..โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ ความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและจังหวัดในการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง ..โดย นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สนง.กกต.

โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายสื่อสารมวลชน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ภาคีเครือข่ายสำนักงาน กกต. รับทราบข้อมูลและความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห้วงเวลาและสถานการณ์และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทุกระดับที่ถูกต้องอย่างเหมาะสมไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เข้า มามีส่วนร่วมในกระบวนการของการเลือกตั้งและออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนในการทำงานร่วมกัน โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดภาคเอกชนและตัวแทนสื่อมวลชนภาครัฐ จังหวัดละ 3 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 42 คน